Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának tájékoztatója

 

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. 23. § (2) bekezdése, illetve az 51. § (2) bekezdése alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv, jelen esetben a Földhivatal köteles lesz a földforgalommal kapcsolatos szerződések önkormányzati kifüggesztésének eljárási szempontból történő felülvizsgálatára, valamint a közzététellel kapcsolatos, polgármesteri hivatal ügykörében felmerült szabálysértés észlelése esetén további lépések megtétele nélkül meg kell tagadnunk a szerződések jóváhagyását.

A 474/2013. (XII.12.) Kormányrendelet, valamint a fent megjelölt törvény alapján:

1./ Az eladó/haszonbérbeadó által megfelelően kitöltött, erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával kell a jegyző előtt a kifüggesztést kezdeményezni.

2./ 4 eredeti példány szerződést/már nem az elfogadott vételi ajánlatot, hanem a végleges szerződést/ kell az eladónak/haszonbérbe adónak/igazolt képviselőnek a közzététel végett eljutatnia a jegyzőhöz. /haszonbérleti szerződés esetén 3 eredeti példányt/

3./ A 4 eredeti példány közül 1 példánynak biztonsági okmányon kiállítottnak kell lennie. /haszonbérleti szerződés esetén nem kell biztonsági okmányon kiállított szerződést becsatolni/

4./ Az egyik nem biztonsági okmányon készült szerződést kell anonimizálni, illetve a helyben szokásos módon kifüggeszteni.

5./ A kifüggesztés időtartama adásvételi szerződés vonatokozásában 60 nap /haszonbérleti szerződés estén 15 nap/, melyben nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja.

6./ A közzétételi kérelem csak a tényleges kifüggesztésig vonható vissza, később beérkezett visszavonó nyilatkozat joghatással nem bír.

7./ A levételt követően iratjegyzéket kell készíteni, majd a jegyző azt és a hozzá benyújtott szerződéseket, valamint az elővásárlásra/előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait a mezőgazdasági igazgatási szerv részére az eladó/haszonbérbe adó egyidejű értesítése mellett meg kell küldeni. /adásvétel: megyei földhivatalhoz, haszonbérlet: járási földhivatalhoz/

8./ Az iratjegyzéknek a benyújtott iratok tételes felsorolása mellett /adásvétel/

a) az elfogadó jognyilatkozatot benyújtó természetes személy

                  aa) természetes személyazonosító adatait,

                  ab) lakcímét,

b) az államot, illetve az önkormányzatot megillető elővásárlási jog esetén az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szervezetet, illetve a képviseletében eljáró személy

                  ba) megnevezését, illetve a képviselő családi és utónevét, valamint a képviselet jogcímét,

                  bb) székhelyét, illetve a képviselő lakcímét, valamint

c) a jognyilatkozat benyújtásának időpontját

is kell tartalmaznia, illetve elfogadó nyilatkozat hiányában ennek tényét is rögzíteni kell benne.

Az iratjegyzéknek a benyújtott iratok tételes felsorolása mellett /haszonbérlet/

az elfogadó jognyilatkozatot benyújtó

  1. természetes személy
  2. természetes személyazonosító adatait,

ab)  lakcímét,

  1. gazdálkodó szervezet

ba)  megnevezését,

  1. székhelyét

bc)  képviseletében eljáró személy családi és utónevét, képviselői minősségét és lakcímét, valamint

  1. a jognyilatkozat benyújtásának időpontját

is kell tartalmaznia, illetve elfogadó nyilatkozat hiányában ennek tényét is rögzíteni kell benne.

9./ A jegyző köteles megtagadni a közzétételi kérelem teljesítését, ha

·       az eladó/haszonbérbe adó a hiánypótlásban foglalt felhívásnak határidőn belül nem tett eleget, tehát nem csatolta megfelelő számban a szerződéseket, illetve a megfelelően kitöltött formanyomtatványt

·       közzétételi kérelem nem az eladótól/haszonbérbe adótól származik.

10./ Az adásvételi szerződéshez kapcsolódóan /haszonbérleti szerződés közzétételére ez nem vonatkozik/ a jegyző köteles az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor/ az elővásárlásra jogosult az NFA kivételével csak személyesen élhet ezen jogával/ az elővásárlásra jogosult – ide nem értve a földalapkezelő szervezetet – személyazonosságát ellenőrizni az elfogadó jognyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatokat a személyazonosító okmányban foglalt adatokkal való összevetésével, továbbá az elővásárlásra jogosultat nyilatkozatni arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírását a saját kezű aláírásának ismeri el.

Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton az aláírásával igazolja, és azt átveszi. Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy az elfogadó jognyilatkozat nem az azt átadó személytől származik, a jegyző az elfogadó jognyilatkozat átvételét megtagadja, és ennek tényét, valamint okát az elfogadó jognyilatkozaton rögzíti.

Az előzőekben felsorolt eljárási szabályok betartása esetén minimumra csökkenthető az érintett felek /ügyfél, önkormányzat, földhivatal/ közötti konfrontáció, illetve megnyílik a földszerzési szándék érdemi vizsgálatának lehetősége.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

 

Dr. Kiss Balázs hivatalvezető

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.