Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésének közzététele

 

Tisztelt Partnerek!

 

 

 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglalt követelmény és Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2014. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: PR.) alapján tájékoztatom, hogy a Képviselő-testület döntése alapján 2014. májusában Ócsa Város új településfejlesztési koncepció (TFK), településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) kidolgozását kezdi meg.

 

A Tr. - ben foglalt követelményekkel összhangban a mai napon tájékoztatok minden PR. szerint érintett Partnert a szóban forgó tervezetekkel kapcsolatban az előzetes tájékoztatási szakasz megindításáról.

 

  • Az előzetes tájékoztatási szakaszban a Partnerségi egyeztetés 2014. május 29.-án indul.
  • Az előzetes tájékoztatási szakaszban a Partnereknek 21 nap áll rendelkezésre a Tr. - ben és a PR. - ben foglaltak szerint a vélemény-nyilvánításra.
  • A "Partnerségi vélemény" tárgyú véleményeket levélben, postai úton Ócsa Város Önkormányzatának címére (2364 Ócsa, Bajcsy Zs. út 2.) kérjük megküldeni.

 

Kérem a tisztelt érintett Partnereket, hogy a készülő új TFK, TSZT és HÉSZ kidolgozása előtt a mellékelt - az államigazgatási szerveknek is véleményezésre bocsátott - előzetes tájékoztató alapján, a szóban forgó tervezetek kidolgozásához tegyék meg véleményüket, javaslataikat az alábbi PR. 3. § - ban meghatározott követelmények szerint:

(1) A partner a 2. § (1) bekezdésben meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül véleményben kifejti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát.

(2) Amennyiben a partner a 2. § (1) bekezdésben meghatározott megkeresésre részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.


Jelen felhívás a település hivatalos honlapján, és az önkormányzat épületében lévő hirdetőn kerül közzétételre 2014. május 29. - 2014. június 19. időszakban.

 

Ócsa, 2014. május 29.

 

Tisztelettel:

Bukodi Károly sk

Polgármester

 

 

 

ügyiratszám:

1901-13/2014.

tárgy:

Előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezése

Ócsa Város új

- településfejlesztési koncepció

- településszerkezeti terv és

- helyi építési szabályzat készítéséhez

Véleménykérés a környezeti értékelés javasolt tematikájáról

ügyintéző:

Horváth Zoltán főépítész

foepitesz@ocsa.hu

Pest Megyei Kormányhivatal

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Hivatalvezető

Állami Főépítész

Marsalné Kovács Judit

 

Budapest

Pf.. 557.

1373

 

 

Tárgy:              Előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezése Ócsa Város új

                        - településfejlesztési koncepció

                        - településszerkezeti terv és

                        - helyi építési szabályzat készítéséhez

                        Véleménykérés

- a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés tematikájához

Tisztelt Cím!

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2014.(II. 26.) Kt. határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatának szükségességéről.

 

A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök - a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban foglalt követelmények figyelembevételével - a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) meghatározott új tartalmi és eljárási szabályoknak megfelelően kerülnek kidolgozásra, az Mtv.-vel módosított OTrT figyelembevételével.

 

A Képviselő-testület döntésére figyelemmel, a Tr. - ben foglalt követelményekkel összhangban a Tr. 37. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján előzetes tájékoztatási szakaszt kezdeményezek Ócsa Város Új

§   Településfejlesztési Koncepciójának (TFK),

§   Településszerkezeti Tervének (TSZT) és

§   Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) kidolgozásával kapcsolatban.

 

Tájékoztatom, hogy az új TKF, TSZT és HÉSZ elfogadásával a hatályos TFK, TSZT és HÉSZ hatályon kívül helyezéséről is dönteni kívánunk.

 

A készülő településfejlesztési koncepcióval és településrendezési eszközökkel kapcsolatban a tartalmat befolyásoló fejlesztési döntések nem állnak rendelkezésre. A településrendezési folyamat a Tr. szerinti Megalapozó vizsgálatra épül, a Képviselő-testület a Megalapozó vizsgálat ismeretében kívánja a település fejlesztési irányait meghatározni.

 

A megalapozó vizsgálat alapján készül a TFK, ezt követően a TSZT egymással tartalmi összhangban, majd a HÉSZ a TSZT-vel tartalmi összhangban.

 

A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése során a Tr.-ben meghatározott tartalmi hierarchiát figyelembe véve a párhuzamos, illetve az egy eljárásban történő egyeztetés lehetőségét kihasználva tervezzük a véleményezési és partnerségi egyeztetések lefolytatását, a Tr. - ben foglalt eljárási szabályok maradéktalan betartásával.

A fent jelzett dokumentumok alátámasztó munkarészeként készül a teljes településre vonatkozó Környezeti Értékelés és Örökségvédelmi Hatástanulmány, ennek megfelelően a Környezeti Értékelés véleményezését a településrendezési eszközök egyeztetésének részeként kívánjuk lefolytatni.

 

Tájékoztatom, hogy a jelen levéllel kezdeményezett előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények és adatok figyelembevételével a TFK egyeztetése a Tr. 30. §-ban meghatározott további eljárási szabályok szerint, a TSZT és HÉSZ egyeztetése a teljes eljárás szabályai szerint történik.

 

Az új TFK, TSZT és HÉSZ készítésének célja és az alapvető indokai:

A TFK és a településrendezési eszközök késztésének

§  célja Ócsa Város településfejlesztési és településrendezési feladatainak a jelenleg hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően történő ellátása;

§  alapvető indoka a Tr. 45. § (1) bekezdésében szereplő követelmény, miszerint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó települések 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközei 2015. december 31-ig alkalmazhatók, így Ócsa Város településrendezési eszközei is.

 

A tervezési terület lehatárolása:

A TFK, a TSZT és HÉSZ a település teljes közigazgatási területére készül.

 

A hatályos településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök:

§    Ócsa Város Településfejlesztési Koncepciója,

§    Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 204/2004. (XI. 30.) ÖK. határozata Ócsa Város Településszerkezeti Tervéről,

§    Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 16/2004. (XII. 2.) ÖK. rendelete Ócsa város helyi építési szabályzatáról.

 

A tervezetek dokumentálása a véleményezéshez:

Tekintettel arra, hogy az egyeztetésre megküldeni tervezett tervanyag terjedelme jelentős, a véleményezéshez szükséges példányokat elektronikus adathordozón kívánjuk megküldeni az érintetteknek. Amennyiben a véleményezéshez mégis papír dokumentációt kérnek, kérjük előzetes tájékoztató véleményükben nyilatkoznak arról, hogy a véleményezési dokumentáció mely tartalmi elemeit kérik papír formátumban.

 

Az előzetes tájékoztatási szakasz

A Tr. 37. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezúton kérem, hogy a szóban forgó településfejlesztési koncepcióra és településrendezési eszközökre vonatkozóan a Tr. 37.§ - ban foglaltak szerint és módon

§  ismertesse a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelményeket, és a településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a vonatkozó ágazati elhatározásokat,

§  nyilatkozzon, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni, és

§  teljesítse a Tr. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, illetve

§  biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat;

érintett területi vagy települési önkormányzat esetén:

§  adja meg tájékoztatását - területi önkormányzat esetén - a vonatkozó hatályos területrendezési tervekről, - települési önkormányzat esetén - a rendezést befolyásoló terveiről.

 

Az önkormányzat tárgyi településrendezési eszköz módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetést a 7/2014. (III. 27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak alapján folytatja le.

 

Válaszukat a foepitesz@ocsa.hu e-mail címre kérnénk megküldeni!

 

A fentieket tartalmazó írásos tájékoztatását szíveskedjék 21 napon belül címemre eljuttatni.

 

A környezeti értékelés tematikájának a meghatározása (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet)

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 7.§(1) bekezdése alapján, mint a terv kidolgozója a melléklet környezeti értékelés tematikájának tartalmával és részletezettségével kapcsolatban kérem az R. 3. sz. melléklet II. fejezetében meghatározott szervek szakmai véleményét, a környezeti értékelés tartalmi követelményeinek végleges megállapításához.

 

A kért szakmai véleményt szíveskedjék előzetes tájékoztató levelének részeként, vagy önállóan 30 napon belül címemre eljuttatni.

 

Ócsa, 2014. május 29.

 

Bukodi Károly sk

Polgármester

 

Felhívás előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésének közzétételéről

Előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezése, véleménykérés

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.