Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Felhívás

 

Ócsa Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ócsai Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  

A munkakörhöz tartozó főbb ellátandó feladatok és tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal vezetése, Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 9/2010. (VI.11.) önkormányzati rendeletében, valamint Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében. Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságainak ülésén. Jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő. Évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át részére. Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

A Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 24

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Ø  magyar állampolgárság,

Ø  cselekvőképesség,

Ø  büntetlen előélet,

Ø  állam- és jogtudományi doktori képesítés,

Ø  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

Ø  közigazgatási szakvizsga,

Ø  legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,

Ø  angol nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Ø  közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat,

Ø  közgazdasági felsőfokú végzettség,

Ø  felhasználói szintű MS Office ismeret,

Ø  „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz,

Ø  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás az igényléséről),

Ø  iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,

Ø  közszolgálati és vezetői gyakorlat igazolása, szakmai program és vezetői elképzelések.

Ø  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

Ø  nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,

Ø  nyilatkozat arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, telefonszám: 06-29/378-125.

A pályázatok benyújtásának módja:

Ø  Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 990/2015, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

Ø  Személyesen: Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkársága, Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson csak azok vehetnek részt, akiknek a pályázati anyaguk a feltételeknek maximálisan megfelel, és valamennyi kötelezően csatolandó mellékletet benyújtották. A beadott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. Az eredménytelenül pályázók írásban értesítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

§         www.ocsa.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés három hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat benyújtásának ténye és annak tartalma az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kezelésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.