Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Felhívás

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

 • a vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig szól

 

A munkavégzés helye:

 • Pest megye, 2364 Ócsa Dózsa György tér 1.,
 • Pest megye, 2364 Ócsa, Baross u. 14.

 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső intézményi szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint,

- az intézmény vezetése, szakszerű és törvényes működtetése,

- az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása,

- felel az intézmény takarékos gazdálkodásáért,

- a munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett,

- döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe,

- ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,

- legalább 5 év óvodavezetői munkakörben, vagy óvoda-vezető helyettesi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- csecsemő- és kisgyermeknevelő vagy kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés,

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség.

 

Elvárt kompetenciák:

Magas szintű elhivatottság, határozottság, magabiztosság, kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • szakmai önéletrajz,
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program, amely tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot A/4-es méretű papírra gépelt, összefűzött formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani postai úton Ócsa Város Önkormányzat címére (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. )

- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 441/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Csaba mb. jegyző nyújt a következő telefonszámon: 06-29/378-125.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott háromtagú bizottság javaslatára Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 26.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Ócsa város honlapja (www.ocsa.hu)

- Ócsai Kisbíró

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.