Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A pályázati felhívás teljes dokumentációja

Ócsa Város Önkormányzata nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet

a 1915/6 hrsz-ú, „lakóház, udvar” megnevezésű, 1.011 m2 területű,

természetben a 2364 Ócsa, Kiss János u. 1/B. szám alatti

ingatlan értékesítésére

 

 1. A pályázatot kiíró szerv neve, székhelye:

Ócsa Város Önkormányzata

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

 

 1. Kapcsolattartó:

Bukodi Károly

Telefon: 06-29/378 125

E-mail cím: polghiv@ocsa.hu

 1. A pályázat jellege:

Ócsa Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2012 (III. 29.) számú önkormányzati rendelet alapján vagyonértékesítésre kiírt nyilvános, egyfordulós, egyszerűsített pályázat.

A pályázat név megjelölésével érvényes, alternatív ajánlat nem tehető. A pályázatot előminősítő eljárás nem előzi meg. Az Önkormányzat az ajánlat alaki hiányosságainak pótlására vonatkozó felhíváson túl az Ajánlattevőt nem hívja fel ajánlata módosítására, vagy kiegészítésére.

 1. A pályázat célja:

A 1915/6 hrsz-ú, „lakóház, udvar” megnevezésű, az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, 1.011 m2 alapterületű, természetben Ócsa, Kiss János u. 1/B szám alatt található ingatlan értékesítése.

 1. A pályázat tárgya:

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az Ócsa belterület 1915/6 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű 1.011 m2 összterületű összközműves, 23.000.000 Ft forgalmi értékű ingatlan. Az Önkormányzat az ingatlan minimál értékesítési áraként a forgalmi értéket határozza meg.

 

 1. A pályázat biztosíték kikötése, valamint a vételár megfizetésének feltételei:

Az Ajánlattevőnek 2 millió Ft összegű pályázati biztosítékként be kell fizetnie az Önkormányzat K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-50485356-48541015 számú költségvetési elszámolási számlájára és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati anyag részeként.

 

A nyertes Ajánlattevő által befizetett 2 millió Ft összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba előlegként. A pályázaton nem nyert Ajánlattevő részére a pályázati biztosíték összege Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntését követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes Ajánlattevő eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt az Önkormányzat, mint a szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki. Nem jár vissza a biztosíték abban az esetben sem, ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően vonta vissza ajánlatát, vagy a szerződés megkötésének meghiúsulása az Ajánlattevőnek felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból valósult meg.

A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az általa felajánlott vételár teljes összegét az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül megfizeti az Önkormányzat számára.

 1. Egyéb információk, kikötések:

A 1915/6 hrsz.-ú, „lakóház, udvar” megnevezésű 1.011 m2 teleknagyságú ingatlanon egy 185 m2 lakóterű, 110 m2 kiszolgáló terű, 39 m2 szuterén pincével rendelkező lakóépület van, amely felújításra szorul. Az ingatlan Ócsa Város központi részén, egy benzinkút-autómosó és a TESCO áruház közelében található. A telek az utcafronttól kb. 1,2 méterrel mélyebben van. Az ingatlanra villany és gáz közmű bekötése megtörtént, de a gázszolgáltatás szünetel, gázóra leszerelve. Csatorna és vízcsonk a telekhatáron belül, de nincs bekötve. Víznyerés fúrt kútból megoldható, szennyvíz-elvezetés gyűjtőaknába történt.

A hatályos Helyi Építési Szabályzat szerint a terület településközpont vegyes építési övezeti besorolásba tartozik, 600 m2-es minimális teleknagysággal, legfeljebb 40%-ban építhető be.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

A pályázat eredményeként megkötött adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására meghatalmazott szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen eltelte.

Az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánlat pénzügyi része eléri, vagy meghaladja a minimál értékesítési árat, továbbá a teljes ellenértéknek a szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli pénzügyi teljesítésre irányul.

Az adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi díja és a tulajdonjog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés díja a nyertes ajánlattevőt terheli.

 1. A pályázaton való részvétel feltétele:

A pályázaton természetes személyek, vagy átlátható szervezetek vehetnek részt. Nem természetes személy Ajánlattevő esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján tett átláthatósági nyilatkozat a pályázat kötelező melléklete.

A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot a pályázat benyújtására vonatkozó határidő lejáratáig megfizették az Önkormányzat számlájára.

 1. A benyújtandó pályázat kötelező tartalmi elemei:

A pályázatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • ha az Ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, az Ajánlattevőnek a beadáshoz képest:
 1. 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,
 2. a létrejött igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó, továbbá az aláírás hitelességét igazoló okiratot;
 • egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély, vagy Igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről c. dokumentum hiteles másolatát.

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodás eredeti, vagy hitelesített másolatát, melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.

Külföldi Ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi Ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a – „Pályázati adatlap 2016” elnevezésű dokumentum kitöltése mellett

 • Pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • a vételár összegére és teljesítésére,
 • az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
 • A pályázati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot,
 • Nem természetes személyek esetében az átláthatósági nyilatkozatot.
 1. A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának helye és módja:

A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása 2016. május 9. napján 9.00 óráig az Ócsai Polgármesteri Hivatal Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Irodán írásban történhet (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 15. sz. iroda), valamint a hatosag@ocsa.hu e-mail címre a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A pályázók írásban feltett kérdéseire az Önkormányzat minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat legkésőbb 2016. május 10. napján 16 óráig megadja.

A beadás helye: Ócsai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Jegyzői Titkárság, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 8. sz. iroda.

A pályázatot személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani zárt borítékban, 3 példányban, hivatalos cégszerű aláírással lehet benyújtani, az Ajánlattevő nevének megjelölésével. Az ajánlat 1 példányát – minden oldalán szignálva – „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.

A borítékra az alábbi szöveget kell ráírni. „Az Ócsa, Kiss János u. 1/B (Ócsa belterület 1915/6 hrsz.) szám alatti ingatlan értékesítési pályázata”

 1. Borítékbontás kezdete, helye:

2016. május 23. 10.00 órakor, zártkörűen az Ócsai Polgármesteri Hivatal Nagyterme, Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

 1. A pályázat értékelési szempontjai:

Az Önkormányzat az ajánlatok bírálati szempontjaként a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó ajánlatot határozza meg. Azonos vételi árat tartalmazó ajánlatok esetén azt az ajánlattevőt kell előnyben részesíteni, amelyik rövidebb fizetési határidőt határoz meg, illetve a fizetés módjaként átutalást jelöl meg.

 1. Ajánlati kötöttség időtartama:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 90. napig, kivéve, ha az Önkormányzat ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti. Abban az esetben, ha a bíráló bizottság javaslatában második helyezettet is megjelöl, úgy az ilyen Ajánlattevő ajánlati kötöttsége a 90 napon belül akkor szűnik meg, ha az Önkormányzat a nyertes Ajánlattevővel szerződést köt, és erről írásban értesíti a második helyezettet.

Az Ajánlattevő ajánlatát nem módosíthatja.

 1. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje:

A pályázat eredményéről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a beadási határidő lejártát követő következő Képviselő-testületi ülésén. A döntést követő 8 napon belül az Önkormányzat az Ajánlattevőket írásban értesíti, és a nyertessel a szerződéskötés azonnal megtörténik.

Az Önkormányzat egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik Ajánlattevővel se kössön szerződést ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Ócsa, 2016. július 08.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati adatlap

Nyilatkozat átláthatóságról

Pályázati felhívás

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.