Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 04.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


könyvtárvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Falu Tamás Városi Könyvtár, Pest megye, 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 44.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Falu Tamás Városi Könyvtár (2364 Ócsa, Falu Tamás u. 44.) vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerét. Irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját, az intézmény valamennyi dolgozója, alkalmazottja felett gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyeket a munkaügyi jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Képviseli az intézményt az állami, társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt. Könyvtárosi feladatokat lát el.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
 • nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy
 • főiskolai könyvtárosi képzettség,
 • legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepciót,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele, szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 04.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Ócsa Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8249/2016., valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január hónapjában megtartott testületi ülésén, de legkésőbb 2017. január 31. napján kerül sor. A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.