Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Szociális célú tűzifajuttatás

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-os évben a vonatkozó rendeletében új természetbeni ellátásként vezette be a szociális célú tűzifajuttatást.

Szociális célú tűzifajuttatásra jogosult a rendelet értelmében, aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és

a)    állandó bejelentett lakóhellyel, vagy
b)    tartózkodási hellyel rendelkezik,

továbbá az, aki az alábbi egyéb feltételeknek megfelel:

Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.

A kérelem elbírálása során előnyt élvez, aki:

a)    a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban részesül,
b)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
c)    kiskorú gyermeket nevel,
d)    egyedül élő időskorú.

Szociális célú tűzifajuttatásban csak az részesülhet, aki a lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A fentieken túl kiemelendő, hogy a szociális célú tűzifajuttatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

Háztartásonként évente egy alkalommal 3 mázsa tűzifa igényelhető.

A kérelem benyújtása az arra rendszeresített nyomtatványon történik, amely a www.ocsa.hu honlapról letölthető, vagy személyesen az Ócsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati helyiségében, vagy információs pultjánál kérhető.  A kérelem benyújtásának határideje november 30. napja. A határidő jogvesztő, azaz a később érkezett kérelmeket nem áll módunkban elbírálni.

A támogatási kérelemről a polgármester 30 napon belül határozattal dönt. Az Önkormányzat a döntést követően 30 napon belül gondoskodik a tűzifa kedvezményezetthez történő szállításáról.


Melléklet: Szociális célú tüzifa juttatás iránti kérelem

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.