Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Kommunális adófizetési tájékoztató

Kire vonatkozik, annak mértéke, hogyan történik a bevallás...

TÁJÉKOZTATÓ

A magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség szabályairól

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a magánszemélyek kommunális adóját.

Mit kell tudni a magánszemélyek kommunális adójáról általánosságban?

Az a magánszemély, aki Ócsa Város Önkormányzat közigazgatási területén ingatlan-tulajdonjoggal, vagy ezzel kapcsolatos vagyoni értékű joggal (pl.: haszonélvezeti jog, özvegyi jog), illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti joggal rendelkezik, kommunális adófizetési kötelezettség terheli. Adóalanynak minden esetben az a személy minősül, aki az év első napján az ingatlannak a tulajdonosa, haszonélvezője vagy bérlője. Abban az esetben, ha több tulajdonosról van szó, akkor a tulajdonostársak a tulajdoni hányadaik arányában kötelesek megfizetni az adó összegét. Mentesek a kommunális adó alól mindazok az épületek, épületrészek, amelyek nem lakás céljára szolgálnak. Szintén nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogviszony, amikor magánszemélytől bérel valaki ingatlant (ez esetben a tulajdonos fizeti meg az adót).

Ha egy ingatlanon több különböző funkciójú épület van (lakás, nyárikonyha, garázs, üzlet stb.), mire terjed ki a magánszemélyek kommunális adója?

Ha az ingatlanon lakás van és olyan nem lakás céljára szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célt szolgál (pl. garázs), csak a lakás után kell megfizetni a magánszemélyek kommunális adóját.

Ha az ingatlanon lakás és vállalkozási célt szolgáló építmény van, a lakás után magánszemélyek kommunális adóját, a vállalkozási célt szolgáló építmény (pl. üzlet) után pedig építményadót kell fizetni.

Mennyi a magánszemélyek kommunális adójának mértéke?

Az adóösszeg évente 12.000 Ft/ingatlan, mely két részletben fizetendő az adóév során. Az adó első felét március 15-éig, a másik felét pedig szeptember 15-éig kell megfizetnie az adózónak.

Hogyan történik a magánszemélyek kommunális adójának bevallása?

A magánszemélyek kommunális adójának adatbejelentéséhez (bevallásához) a szükséges nyomtatványok ügyfélfogadási időben az Ócsai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájában  (a továbbiakban: adóhatóság) a 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatt elérhetők, vagy Ócsa Város Önkormányzat honlapján (www.ocsa.hu) is megtalálhatók és letölthetők. Az adatbejelentési (bevallási) határidő a tulajdonszerzést követő 15 nap, amely a tulajdonszerző kötelezettsége, azaz a kommunális adó önbevalláson alapul.

Aki nem kap tájékoztatást a magánszemélyek kommunális adójának kötelezettségéről, szükséges-e adatbejelentést (bevallást) tennie?

Igen. Az adózóknak az adatbejelentési (bevallási) kötelezettségüket abban az esetben is teljesíteniük kell, ha az adóhatóság erről külön nem értesítette és nem bocsátotta rendelkezésre az ehhez szükséges nyomtatványokat. Adatbejelentési (bevallási) határidő a tulajdonszerzést követő 15 nap.

Mikortól kell fizetni a magánszemélyek kommunális adóját?

Az adófizetési kötelezettség mindig a tulajdonszerzést követő év január elsejével indul. Tehát, ha valaki pl. 2019. június 1. napján válik tulajdonossá, akkor a bevallását 2019. június 16. napjáig kell benyújtania és az adófizetési kötelezettsége csak a 2020. január 1. napjától kezdődő adóévtől keletkezik.

Ki fizeti a magánszemélyek kommunális adóját, ha az ingatlannak több tulajdonosa van?

Az adót tulajdonjog arányában fizetik a tulajdonosok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött megállapodásban dönthetnek úgy is a tulajdonostársak, hogy csak egy személy legyen az adó alanya. Ebben az esetben egy – tulajdonosok által kiválasztott – személynek (adózónak) lesz megállapítva a magánszemélyek kommunális adója.

Mi történik, ha az adózó nem fizeti meg a magánszemélyek kommunális adóját?

Hasonlóan egyéb adófizetési kötelezettséghez, a magánszemélyek kommunális adójának befizetésének elmulasztása esetében is késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Az adatbejelentési (bevallási) kötelezettség elmulasztásakor mulasztási bírsággal is sújtható az adózó. Fontos tehát, hogy az adózással kapcsolatos határidők mindig pontosan betartásra kerüljenek, mert ezzel a késedelmi pótlék, illetve mulasztási bírságfizetési kötelezettségek elkerülhetők.

Beépítetlen (üres) belterületi ingatlan után magánszemélyek kommunális adókötelezettsége fennáll-e?

Igen. Ebben az esetben is adatbejelentést (bevallást) kell tenni és a tulajdonosnak magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége merül fel.

Létezik-e adómentesség a magánszemélyek kommunális adó megfizetése alól?

Miként a legtöbb adónemre, így a magánszemélyek kommunális adójára is igaz, hogy bár
a megfizetés alól nem bújhatnak ki az érintettek, de vannak olyan esetek, amikor mentesség, vagy éppen a fizetés alóli felfüggesztés kérhető. A vonatkozó információkhoz hozzá lehet jutni
a www.ocsa.hu weboldalon, de akár személyesen az adóhivatalban is lehet érdeklődni a lehetőségekről. Fontos, hogy a mentesség vagy a fizetés alóli felfüggesztés nem jár automatikusan, hanem jogosultság esetén bejelentés alapján adható.

Adómentes az adófizetési kötelezettség alól (személyhez kötődő mentességi okok):

a) a 70 éven felüli nyugdíjas, a tulajdonában lévő egy lakás, valamint ingatlan után azon év január 1. napjától, amikor betölti a 70. életévét,

b) aki egyedül él és rokkantsági ellátásban részesül, amelynek összege havonta nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb havi összegének 200 %-át,

c) aki kettő, vagy több személyes háztartásban él és rokkantsági ellátásban részesül, amelynek összege havonta nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb havi összegének 150 %-át,

d) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum mértékét.

Kérjük azon adózóinkat, akiket e mentességek valamelyike megilleti, mielőbb jelentsék be mentességi igényüket az adóhatóságunk felé!

Amennyiben ingatlan tulajdonosa elhalálozott, mi a teendő?

Ebben az esetben a magánszemélyek kommunális adójának kötelezettsége megszűnik annak
az adóévnek az utolsó napján, amelyik adóévben az adózó tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásban
a tulajdoni lapról törölték. Az elhalálozás tényét a hozzátartozóknak (örökösöknek) szükséges bejelentenie adóhatóságunk felé.

dr. Molnár Csaba

jegyző

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.