Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
- a vezetői megbízás határozott időre, 2020. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig szól
A munkavégzés helye:
- Pest megye, 2364 Ócsa Dózsa György tér 1.,
- Pest megye, 2364 Ócsa, Baross u. 16.
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
➢ az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső intézményi szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint,
➢ az intézmény vezetése, szakszerű és törvényes működtetése,
➢ az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása,
➢ felel az intézmény takarékos gazdálkodásáért,
➢ a munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett,
➢ döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe,
➢ ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.
Illetmény és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
- legalább 5 év óvodavezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- csecsemő- és kisgyermeknevelő vagy kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
Elvárt kompetenciák:
- Magas szintű elhivatottság, határozottság, magabiztosság, kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
- szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program, amely tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
- A pályázatot A/4-es méretű papírra gépelt, összefűzött formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani postai úton Ócsa Város Önkormányzat címére (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: I/4066/2020, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Csaba jegyző nyújt a következő telefonszámon: 06-29/378-125
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott háromtagú bizottság javaslatára Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.