Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Nefelejcs Óvoda beíratás 2020/2021

TÁJÉKOZTATÓ

a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozásról

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde

Kedves Szülők!

A 2020/2021. nevelési évre a beiratkozás ideje:

2020. április 20-tól 2020. április 24-ig (hétfőtől-péntekig), délelőtt 8:00 órától délután 17:00 óráig tart.

A beiratkozás helye: Nefelejcs Központi Óvoda, 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.

Kérjük a következő iratokat szíveskedjenek magukkal hozni:

 1. Gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat);
 2. Gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 3. Szülő nevére kiállított személyi azonosító;
 4. Szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 5. Gyermek TAJ kártyája.

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint befogadott jogállású;
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja;
 • bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. Ezt a szülőnek igazolnia kell

A beíratást követően 2020. szeptember 1. napjától folyamatosan felvehető minden hároméves gyermek. Azokat a gyermekeket, akik 2021. január 1-től folyamatosan töltik be a harmadik életévüket, előjegyzésbe vesszük.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdés alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában kötelezően óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelmet a Gyáli Járási Hivatalba lehet benyújtani 2020. május 25. napjáig.

A szülő kötelezettségei:

 • az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fent meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó napját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a járási hivatalt 2020-ban azértesítésre nyitva álló idő 2020. május 08. napja. 

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a járási kormányhivatalt, tanköteles korú gyermek esetében az Oktatási Hivatalt.

Az óvodavezető:

 • Dönt a felvételről, átvételről.
 • A kérelemnek helyt adó döntését írásban közli a szülővel; 2020. május 31 - ig
 • Átvétel esetén a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét;
 • Dönt az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról;

 

A felvételi döntésben szereplő felvételi időponttól a gyermek óvodaköteles, óvodai jogviszonya megkezdődik.

A településen nem kerültek körzethatárok kialakításra, ezért a körzethatárokról szóló tájékoztatást mellőztük.

 

Tisztelettel:

Szűcs Jánosné

intézményvezető

                                     

                                                                      

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.