Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Szociális célú tűzifajuttatás

Ócsa Város Önkormányzata szociális célú tűzifajuttatást biztosít az arra jogosultak számára.

Szociális célú tűzifajuttatásra jogosult a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében az, aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és
- állandó bejelentett lakóhellyel, vagy
- tartózkodási hellyel rendelkezik,
 
továbbá az, aki az alábbi egyéb feltételeknek megfelel:
 
Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át (42.750 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (57.000 Ft).
 
A kérelem elbírálása során előnyt élvez, aki:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban részesül,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
c) kiskorú gyermeket nevel,
d) egyedül élő időskorú.
 
Szociális célú tűzifajuttatásban csak az részesülhet, aki a lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
A fentieken túl kiemelendő, hogy a szociális célú tűzifajuttatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
 
Háztartásonként évente egy alkalommal 3 mázsa tűzifa igényelhető.
 
A kérelem benyújtása az arra rendszeresített nyomtatványon történik, amely IDE kattintva elérhető, továbbá a www.ocsa.hu honlapról letölthető, vagy személyesen az Ócsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati helyiségében, vagy információs pultjánál kérhető.  
 
A kérelem benyújtásának határideje november 30. napja (kedd). 
(A határidő jogvesztő, azaz a később érkezett kérelmeket nem áll módunkban elbírálni!)
 
A támogatási kérelemről a polgármester 30 napon belül határozattal dönt. Az Önkormányzat a döntést követően 30 napon belül gondoskodik a tűzifa kedvezményezetthez történő szállításáról.
 
 
Bukodi Károly
polgármester
 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.