Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Könyvtárvezetői pályázat

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet könyvtárvezető munkakör betöltésére. 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet könyvtárvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • Határozatlan idejű munkaviszony                        
Foglalkoztatás jellege: 
 • Teljes munkaidő 
Vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozott időre, 2027. január 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
 • Falu Tamás Városi Könyvtár, Pest megye, 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 46-48. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Ellátja a Falu Tamás Városi Könyvtár (2364 Ócsa, Falu Tamás u. 46-48.) vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerét. Irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját, az intézmény valamennyi dolgozója, alkalmazottja felett gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyeket a munkaügyi jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Képviseli az intézményt az állami, társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt. Könyvtárosi feladatokat lát el.
Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. Kérjük a bérezésre és személyi juttatásokra vonatkozó igény pályázatban történő megjelölését.                        
Pályázati feltételek:
1. a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján:
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének   megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik.
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.
 • A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • cselekvőképesség,
 • a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. ​
Elvárt kompetenciák: 
 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség, 
 • Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • a szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolás
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hitelt érdemlő igazolása, (a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával)
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről
 • a munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó – amennyiben a képzést még nem végezte el - nyilatkozata arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére (aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom.
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör 2022. február 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 4.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125 telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 • Postai úton, a pályázatnak Ócsa Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12179/2021., valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázat elbírálására Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január hónapjában tartandó testületi ülésén, de legkésőbb 2022. január 31. napján kerül sor. A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet. 
 
 
 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.