Jelenlegi álláshirdetések

Ócsai Polgármesteri Hivatal

                       

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ócsai Polgármesteri Hivatal

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontja alapján: Hatósági feladatkör I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, behajtási, közterület-foglalási, fakivágási engedélyek kiadása, birtokvédelmi eljárások lefolytatása, közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb hatósági ügyek intézése, hatósági bizonyítványok kiadása, pályázati úton elnyerhető támogatások igénybevételének előkészítése, projektkezelési feladatok ellátása, Építésügyi Szolgáltatási Ponttal kapcsolatos feladatok ellátása, címmegállapítással és címképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, anyakönyvi feladatok ellátása. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi körébe tartozó jogszabályok folyamatos követése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

           

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga
 • felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga
 • közbeszerzési eljárással kapcsolatos végzettség
 • anyakönyvi szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29-378-125 (29-es mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5578/2017, valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

 

Ócsai Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet településőr munkakör betöltéséreA jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Munkabér: bruttó 140.000 Ft/hó

Próbaidő: 6 hónap

A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás betölthető 2017. május 15. napjától

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása.
 • A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, közterület-felügyeletekhez kapcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése az illetékes hatóságnál.
 • A közvagyon helyben található tárgyainak (pl. parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok, stb.) védelmében való közreműködés.
 • Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása.
 • A településen tartandó rendezvények esetében közreműködés rendfenntartásban és forgalomirányításban.
 • A településen működő közterület-felügyelő munkájának folyamatos támogatása.
 • Közterületek jogszerű használatának, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzésében, megakadályozásában, megszüntetésében közreműködés;
 • közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében;
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középfokú végzettség/érettségi bizonyítvány
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja, hogy tanulmányi szerződéssel az Ócsai Polgármesteri Hivatal a próbaidő lejártát követő hat hónapon belül beiskolázza közterület-felügyelői szakképesítés megszerzése céljából, amely jogviszonyra már a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 • egészségügyi alkalmasság
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • munkafegyelem
 • megbízhatóság
 • fizikai állóképesség

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • iskolai végzettségről szóló bizonyítvány másolatát,
 • képesítést igazoló bizonyítvány másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: településőr.
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A sikeres pályázati anyagot benyújtó pályázó személyes meghallgatására is sor kerülhet május 12-ig. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125 29-es mellék telefonszámon.

Az Integrált Szociális Otthon munkatársakat keres szociális gondozó-ápoló munkakörbe.

A munkakör betöltéséhez szükséges: szociális gondozó ápolói szakképesítés

Bérezés: az 1992. évi XXXIII. Törvény (Kjt.) alapján

Munkavégzés helye: 2364 Ócsa, Székes tanya 6.

A munkakör azonnal betölthető.

Érdeklődni lehet: Horváth Sándor mb. intézményvezetőnél a 29 – 378-047 –es telefonszámon, vagy az integralintvez@gmail.com email címen.