Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A Pályázati Felhívás teljes dokumentációja

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései szerint - tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre -, az autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

 

A pályázaton részt vehetnek belföldi, illetve külföldi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, vagy azok konzorciuma. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, amennyiben azt a 2012. évi XLI. törvény megengedi.

Az ajánlattevőnek igazolnia kell a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek meglétét. Az ajánlattevőnek, illetve az általa nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a vonatkozó rendeletek előírásainak.

 

Ajánlatok benyújtásának határideje:

 

2015. december 7. 10.00 óra.

Helye: Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkársága, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

 

Elbírálás módja és szempontjai:

 

A Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az érvényes ajánlatot benyújtó pályázók közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó, a jelen pályázati kiírásban szereplő feltételeknek maradéktalanul megfelelő pályázót hirdeti ki nyertesnek. Az elbírálásnál előnyt élvez az a Pályázó, aki a menetdíj- és pótdíjbevételeken, a szociálpolitikai menetdíj-támogatáson kívül további kompenzációra nem tart igényt. Az elbírálásnál alapkövetelmény a jelen pályázati kiírásban foglalt műszaki, gazdasági, referencia és egyéb követelményeknek való megfelelés

 

A nyertes pályázat kiválasztása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának mód-

szerével történik, az alábbiak szerint:

A szolgáltatások minősége                                                                                               25 pont

A mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetőségei                                      10 pont

A jegyrendszer és az utas-tájékoztatás                                                                          20 pont

A járművek és a szolgáltatási infrastruktúra színvonala, környezeti hatások          15 pont

Referenciák                                                                                                                          30 pont

 

Az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett súlyozott összértékek kerülnek összehasonlításra.

Az elbírálásra a Képviselő-testület jogosult. A jelen kiírás mellékletében foglalt menetrend csak egyik részére ajánlatot tenni nem lehet. Egy pályázó csak egy ajánlatot tehet. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

Eredményhirdetés:

 

A Kiíró az eljárás eredményét a Pályázati felhívásban rögzített időpontban az ajánlatok fel­bontására megjelölt helyen hirdeti ki. Az eredményhirdetés során a Kiíró ismerteti az ajánlatok főbb adatait és az elért összesített pontszámokat és súlyozott összértékeket, és felhívja a nyertes Pályázót a Teljesítési Biztosíték benyújtására, valamint annak igazolására, hogy átlátható szervezet. Amennyiben az alvállalkozó igénybevételére sor kerül, azt is igazolni kell, hogy az alvállalkozó átlátható szervezet. Az eredményhirdetésről készült jegyzőkönyvet a Pályázóknak az eredményhirdetést követően haladéktalanul megküldi.

 

Eredményhirdetés időpontja:

 

2015. december 17. 10.00 óra, helye Ócsai Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) tanácsterme.

 

Szerződéskötés helye és legkésőbbi időpontja:

 

Ócsai Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

2015. december 22.

 

A Kiíró a nyertes Pályázóval, vagy annak visszalépése esetén, mérlegelés alapján, az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést a Pályázati felhívás szerint, vagy új pályázatot ír ki.

 

A szolgáltatás megkezdésének időpontja:

 

2016. január 01. 00 óra

 

A szerződés időtartama:

 

Az Önkormányzat a nyertes Pályázóval 5 éves határozott időtartamra köt közszolgáltatási szerződést, 2016. január 1-től  2020. december 31-ig.

 

1.     Ellátandó közszolgáltatási tevékenység és minimális közszolgáltatási követelmények, a szolgáltatás minőségi feltételei és a velük kapcsolatos követelmények, kötelezettségek

 

A nyertes Pályázónak (a továbbiakban Szolgáltatónak) Ócsa Város helyi, közforgalmú autóbusz-közlekedési szolgáltatását kell biztosítania.

 

Menetrend

 

A szolgáltatás megkezdésekor a Szolgáltatónak a melléklet szerinti menetrend szerint kell közlekedést biztosítania.

 

Díjszabás

 

A megrendelő Önkormányzat a menetrend szerinti személyszállítás viteldíjait mindenkor a közszolgáltatási szerződés keretében szabályozza és a helyben szokásos módon teszi közzé.

 

 

Tájékoztatásul, a pályázat kiírásakor a helyi járatokon érvényes bruttó viteldíjak:

§  Vonaljegy:                                                  100 Ft,

§  Teljes árú havi bérlet:                               2.410 Ft,

§  Kedvezményes havi bérlet:                     700Ft.

§  Kedvezményes négyhavi bérlet:            2.800 Ft

§  Kedvezményes hat havi bérlet ára        4.200 Ft

A menetjegy és bérletárak a pályázat elbírálásánál jelentős szempontnak minősül.

 

Jegyárusítás, jegykezelés, jegyellenőrzés

 

A Szolgáltatónak biztosítania kell a jármű fedélzetén a felszálláskor történő bérlet és vonaljegyváltási lehetőséget, valamint külön kérésre készpénzfizetési számlát kell a vásárlásról kiállítania. A járművezető a járműre történő felszálláskor az utasok utazási jogosultságát (bérlet, vonaljegy, egyéb utazásra jogosító igazolvány) ellenőrizni köteles. Az ellenőrzés hiányosságából fakadó bevételkiesés semmilyen formában nem terhelhető tovább a megrendelő Önkormányzatra, a Szolgáltatónak az üzleti tervét a menetdíjak teljes körű beszedésével kell kalkulálnia.

 

Követelmények a járművekre vonatkozóan

 

A szolgáltatást menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, minden szükséges vizsgával és hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, és – mind az általános közlekedési, üzemeltetési kérdésekben, mind a helyi szolgáltatás jellemzőit illetően – képzett személyzettel kell lebonyolítani. A járműveknek mindenkor kívül-belül tiszta állapotúaknak, a hatóságilag előírt és a szolgáltatás szempontjából szükséges eszközökkel felszerelteknek kell lenniük. Üzem közbeni beszennyeződés esetén a Szolgáltatónak a jármű operatív takarításáról gondoskodnia kell.

 

Utastájékoztatás

 

A Szolgáltató feladata a menetrend, díjszabás, a Szolgáltató elérhetősége, aktuális hirdetmények és egyéb információk közzététele. Ezeket a járművek utasterében a hatósági előírások figyelembe vételével kell elhelyezni.

A Szolgáltató feladata az Önkormányzat által kijelölt és biztosított megállóhelyeken a menetrendi hirdetmények elhelyezése. A szolgáltatás nyújtása során a járművezető köteles élőszóban tájékoztatást adni az utazóközönség részére az előre nem tervezett eltérésekről, akadályokról, azok várható hatásairól. A járművezető köteles továbbá – a forgalombiztonság szem előtt tartása mellett – tájékoztatást adni az utasok kérdéseire a szolgáltatást, közlekedési rendet, tarifát, panasztételi lehetőséget, találttárgy-kezelést stb. illetően.

 

Ügyfélkapcsolatok

 

A fenti utas-tájékoztatási követelményeken túlmenően a Szolgáltatónak biztosítania kell a hozzá írásban beérkező utas-észrevételek kezelését, az arra adott szakszerű, ügyfélközpontú válasz megadását.

A Szolgáltatónak biztosítania kell az autóbuszon a járművezetőnek leadott talált tárgyak kezelését. A szolgáltatásra, a Szolgáltató működésére vonatkozóan a megrendelő Önkormányzathoz beérkező észrevételeket az Önkormányzat általi továbbítást követően a Szolgáltató köteles érdemben kivizsgálni, azokat szakszerűen, ügyfélközpontúan megválaszolni. Az Önkormányzat igénye esetén az észrevételekkel kapcsolatban a Szolgáltató vezetőjének személyesen rendelkezésre kell állnia eseti konzultációkra.

 

Pontossági követelmények

 

A Szolgáltatónak a meghatározott és a közszolgáltatási szerződés mellékletét képező menetrend alapján kell a közlekedést biztosítania. Hibás teljesítésnek minősül külső forgalmi ok nélkül a végállomásról való 4 percet elérő késve indulás, valamint a vonalközi bármely megállóhelyről való, külső forgalmi ok nélküli, 4 percet elérő késve indulás. Hibás teljesítés esetén a megrendelő Önkormányzat kötbér érvényesítésére jogosult.

 

Járatkimaradás

 

Hibás teljesítésnek minősül valamely járat kimaradása, amennyiben az a Szolgáltató működési körén belül bekövetkező okból áll elő. Járatkimaradásnak minősül, ha a járat egyáltalán nem, vagy 20 percet meghaladó késéssel közlekedik a Szolgáltató hibájából. Járatkimaradás esetén a megrendelő Önkormányzat kötbér érvényesítésére jogosult.

 

Közterület-használat

 

A Szolgáltató felé minőségi elvárás, hogy a menetrend szerinti helyi személyszállítást végző autóbuszaival Ócsa Város közigazgatási területén a közutakat csak a közforgalmú menetrend lebonyolításához legszükségesebb mértékben veheti igénybe. A Szolgáltató a jármű külső felületén és utasterében harmadik fél által megrendelt, illetve a Szolgáltató saját cégén, cégcsoportjában belüli, illetőleg anya- vagy leányvállalat irányából érkezett megbízással keletkező reklámot elhelyezhet. A járművek oldalán és utasterében, valamint a hirdetményeken, menetrendi lapokon meg kell jeleníteni a Szolgáltató nevét és telephelyének címét.

 

Közszolgáltatási szerződés aláírása

 

Az Önkormányzat nevében a közszolgáltatási szerződés aláírására a Képviselő-testület jóváhagyását követően a Polgármester jogosult.

 

2.     A tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételei

 

A tevékenységet az alábbi jogszabályoknak megfelelően kell végezni:

§  az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2013. évi XLI. törvény,

§  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.

A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és azokat folyamatosan, a szükség és a jogszabályok szerint megújítani.

A Pályázónak – konzorcium esetén legalább annak egyik tagjának – a szolgáltatás megkezdésének időpontjától visszamenőleg számított, legalább 2 év folyamatos, saját jogon végzett helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási gyakorlattal kell rendelkeznie. Ennek igazolása a referenciatelepülés jegyzőjének nyilatkozatával, és az autóbuszos személyszállítói engedély másolatának együttes becsatolásával történhet.

Alkalmatlan a Pályázó, ha tevékenységét ő maga vagy más, arra jogosult szerv felfüggesztette.

Alkalmatlan a Pályázó, ha gazdasági, illetve szakmai tevékenysége során elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban hozott jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, illetve az ítélet folytán bekövetkezett büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

A pályázaton nem vehet részt olyan ajánlattevő, akinél korábbi, 5 évnél nem régebben vállalt közszolgáltatási szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította.

A Pályázaton csak olyan Pályázó vehet részt, aki garantálja, hogy valamennyi munkavállalója a hatóságok felé szabályosan bejelentett munkaviszony alapján, a munkavégzés során a munkajogi, munkavédelmi és egyéb előírásokat betartva dolgozik.

 

3.     A tevékenység végzésével együtt járó szolgáltatói jogosultságok és kötelezettségek

 

A Szolgáltató alapvetően köteles az érvényes menetrend szerint, folyamatosan nyújtani a közszolgáltatást. A Szolgáltató alapvetően köteles a menetdíjakat a mindenkor hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően beszedni, a jegy nélküli utazást kizárni, megelőzni. A menetdíjbevételek és a kapcsolódó a szociálpolitikai menetdíj-támogatás a Szolgáltatót illetik meg. A Szolgáltató köteles a közlekedést a KRESZ és egyéb, a közlekedésre vonatkozó forgalmi és műszaki szabályok betartásával végezni. A Szolgáltató köteles az autóbuszokat arra alkalmas, saját tulajdonában vagy használatában álló telephelyen tárolni. A Szolgáltató köteles az autóbuszok beszerzését, cseréjét, szervizelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, az autóbuszok szabályos és minőségi üzemben tartásával kapcsolatos feladatot és költséget viselni, amely költséget a megrendelő Önkormányzatra külön nem háríthat át. A Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatossága és biztonsága érdekében tartalék autóbuszt rendelkezésre állásban tartani. A Szolgáltatónak rendelkeznie kell a szolgáltatás megkezdése időpontjában, majd azt követően a közszolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt érvényes utas- és poggyászbiztosítási szerződéssel.

A Szolgáltató jogosult és köteles a közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásával bérleteket és vonaljegyet árusítani.

A Szolgáltató a tevékenységéhez jogosult a 2012. XLI. törvény rendelkezései alapján a szociálpolitikai menetdíj-támogatásra. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértékének megállapítására, igénylésére és esetlegesen visszafizetésére kizárólagosan a Szolgáltató jogosult.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve az Önkormányzat egyetértésével eszközölni. Egyúttal a Szolgáltató köteles a járatokon tapasztalható utazási igényeket az elvárható módon nyomon követni, figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatban nála jelentkező, releváns, esetleges módosítások, beavatkozások egyeztetését indukáló információkat az Önkormányzattal közölni.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy olyan menetrend-módosítási, bővítési javaslatot tegyen, amellyel további külső finanszírozási forrás vonható be a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés üzemeltetésébe (például valamely magán érdekeltségű utazási célpont, ipartelep, kereskedelmi egység stb. anyagi hozzájárulásával).

A Szolgáltató jogosult arra, hogy javaslatot tegyen külső, pl. EU források, pályázati lehetőségek bevonására, kihasználására a szolgáltatás fejlesztése érdekében.

A Szolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatási szerződés aláírásával a pályázati kiírásban, a saját pályázati anyagában és a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat, valamint a szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeket magára nézve kötelezőnek tartja.

 

4.     A szolgáltató tevékenységét érintő más szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatás

 

A pályázati kiírásban szereplő menetrend alapján a nyertes Pályázó a város helyi autóbusz-közlekedésére a közszolgáltatási szerződés időtartamára kizárólagos jogot kap az Önkormányzattól. A kizárólagos jog azonban nem érinti a településen áthaladó helyközi autóbuszjáratokat, azokat a helyi szolgáltatásból kizárni nem lehet.

 

5.     A szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök, azok működtetésének és használatának feltételei

 

A megrendelő Önkormányzat a járatok útvonalának és a végállomási, vonalközi utasforgalmi megállóhelyeinek rendeltetésszerű használatát a Szolgáltató részére külön díj megfizetése nélkül biztosítja.

Az Önkormányzat által tervezett hálózatmódosítás esetén forgalomba kerülő új megállóhelyek kijelölését, kiépítését az Önkormányzat biztosítja.

 

6.     Az ellátásért felelős Önkormányzat jogosultságai és kötelezettségei a szolgáltatóval szemben

 

A megrendelő Önkormányzat köteles a Szolgáltató általi  szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénylésében oly módon közreműködni, hogy a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igényléséhez szükséges igazolásokat Szolgáltató kérésére átadja. Az Önkormányzat kötelessége a megállóhelyi járdaszigetek, járdák takaríttatásának a biztosítása. Az Önkormányzat a menetrend-módosítás jogát fenntartja, a későbbiekben beérkező helyi igényekre, lakossági észrevételekre, esetleges közúthálózati változásokra és egyéb, módosítást igénylő helyzetekre tekintettel. A menetrend-módosítás következtében Szolgáltató nem kötelezhető önkormányzati kompenzáció nélküli többletteljesítmény nyújtására. A menetrend módosítását megelőzően az Önkormányzat a Szolgáltató számára egyeztetési lehetőséget biztosít.

A megrendelő Önkormányzat jogosult a szolgáltatás minőségét saját maga ellenőrizni. Az ellenőrzések során az Önkormányzat jogosult a megállapított hiányosságokról, hibákról jegyzőkönyvet felvenni, és annak alapján kötbért érvényesíteni. A járművön utazva, vagy a megállóhelyen a járműre felszállva felvett jegyzőkönyvről, amennyiben annak tartalma a járművezető személyes munkavégzését érinti, tájékoztatni kell a járművezetőt.

A megrendelő Önkormányzat kötbérek érvényesítésére jogosult a következők szerinti helyzetekben és tételekkel:

§  A Szolgáltató működési körében bekövetkezett korábbi elindulás, vagy késés:

o   4 percet meghaladó, 8 perces késésig 1.000,- Ft/járat,

o   8 percet meghaladó, 12 perces késésig 2.000,- Ft/járat,

o   12 percet meghaladó, 20 perces késésig 3.000,- Ft/járat,

o   20 percet meghaladó késés, járatkimaradás esetén 10.000,-Ft/járat.

§  A járművezető jegy, vagy bérlet nélkül felengedi az ellenőrzést végző, inkognitóban felszálló próbavásárlót, illetve kenőpénzt fogad el a vonaljegykiadás helyett: 10.000 Ft.

§  A járművezető a járművön dohányzik: 30.000 Ft.

 

  1. A szolgáltatás megfelelő teljesítésével összefüggő pénzügyi biztosítékra vonatkozó követelmények:

 

Hibás teljesítés esetén a megrendelő Önkormányzat Szolgáltatóval szemben az 1. és a 7. pontban foglaltaknak megfelelően kötbér érvényesítésére jogosult.

 

A Pályázónak ajánlati biztosítékot kell nyújtania, melynek összege 100.000 Ft, azaz Egyszáz­ezer forint. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, úgy a Kiíró az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

 

Az ajánlati biztosítékot készpénzbefizetés, bankgarancia, vagy kezesi biztosítás formájában kell a Kiíró rendelkezésére bocsátani, és az ajánlattételi határidő előtt a K&H banknál vezetett 10402142-50485356-48541015 számú számlájára kell átutalni vagy az ajánlattal együtt kell benyújtani.

 

Érvénytelen az az ajánlat, amely az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az előírt formában tartalmazza. Ajánlati biztosíték hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

 

Ha a Pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

 

Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonását, ajánlat érvénytelenné nyilvánítását, az eljárás eredményéről szóló értesítést követő tíz napon belül, a nyertes pályázó részére a szerződéskötés napját követő tíz napon belül fizeti vissza.

 

A nyertes Pályázónak teljesítési biztosítékot kell nyújtania a szerződés megkötésekor, melynek összege 250.000 Ft, azaz Kétszázötvenezer Ft. A teljesítési biztosítéknak érvényben kell maradnia a Közszolgáltatási szerződés megszűnésének napját követő 30 napig. A teljesítési biztosíték nyújtásáról, annak módjáról a Pályázónak írásban nyilatkozni kell. A teljesítési biztosíték benyújtása a szerződéskötés feltétele.

 

A teljesítési biztosíték igénybe vételének feltételeit a Közszolgáltatási szerződés szabályozza.

 

8.     Alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételek

 

Szolgáltató a szolgáltatás biztosítására alvállalkozót vonhat be, az önkormányzat előzetes tájékoztatását követően.

 

9.     A közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételei

 

A közszolgáltatási szerződés határozott időre, 5 évre szól. A szerződést csak rendkívüli felmondással vagy közös megegyezéssel lehet felmondani, rendkívüli felmondással csak az alább szabályozott esetekben és módon.

A Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést, ha

  1. az Önkormányzat a Szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti és a Szolgáltató írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket annak orvoslására az adott helyzetnek megfelelő határidővel;
  2. a Szerződés megkötésének vagy közös megegyezésen alapuló módosításának időpontjában a közszolgáltatási jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló körülmények a Szolgáltató által bizonyítottan és rajta kívül álló okokra visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, hogy a szerződésszerű teljesítés a Szolgáltatótól nem várható el, és a Szerződés feltételeinek módosításában a felek nem jutnak közös megegyezésre.
  3. a szolgáltatás nyújtása objektív okok miatt tartósan ellehetetlenül, és ezt a tényt a Szolgáltató az Önkormányzat felé hitelesen, kétséget kizáróan, adatokkal alátámasztva igazolja.

A Szolgáltató b) és c) esetekben április 30-ra, augusztus 31-re, vagy december 31-re mondhatja fel a szerződést.

Az Önkormányzat rendkívüli felmondással megszüntetheti a közszolgáltatási szerződést, ha:

a)     a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsérti és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;

b)    a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti és a szerződésszegést a Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére, az abban foglalt határidőre nem orvosolja;

c)     a Szolgáltató a szolgáltatást a vállalt kezdési időpontot követően 15 nappal nem kezdi meg;

d)    a Szolgáltató 5 egymást követő napon 50%-ot meghaladó sajáthibás járatkimaradással dolgozik.

Súlyos jogsértés, illetőleg szerződésszegés körébe tartozik különösen

-       a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásával összefüggő, büntetőjogi felelősségre vonással vagy jelentős anyagi károkozással járó cselekmény,

-       a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások emberi életet követelő megszegése,

-       a közszolgáltatási tevékenység részleges vagy teljes körű önkényes félbeszakítása, szüneteltetése, abbahagyása,

-       a mindenkor hatályos menetrendi előírások rendszeres megszegése,

-       az utazóközönség jogainak durva és ismétlődő megsértése,

-       a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges, a Szolgáltató által biztosítandó személyi és dologi feltételek ismétlődő vagy tartós, a Szolgáltató magatartására visszavezethető hiánya,

-       a közszolgáltatási jogok engedély nélküli átruházása.

 

Mindkét fél rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést, amennyiben a másik szerződő fél – a Szolgáltatónál felmerülhető, előbb felsorolt hiányosságokon túlmenően – a közszolgáltatási szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és a jogsértő magatartással az írásbeli felszólítást követő 30 napon belül sem hagy fel. A közszolgáltatási szerződést a felek évente, legkésőbb november 30-ig felülvizsgálják, és a szükség szerinti módosításokat közös megegyezéssel elvégzik.

 

10.   A szerződésre vonatkozó egyéb feltételek

 

Közös ajánlattevők esetén az Önkormányzat megköveteli a nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság megalakítását. Közös ajánlattétel esetén a Pályázóknak az ajánlat benyújtásakor be kell mutatniuk az általuk létrehozandó gazdasági társaság szerződésrendszerét az alkalmassági feltételek és a feladat ellátásának biztosítására. Közös ajánlattétel esetén a szerződésben foglaltakat teljesítő cég nevében eljárva kell az ajánlatot benyújtani. A pályázatot magyar nyelven kell leadni, a szerződéskötés és a további kapcsolattartás is magyar nyelven történik. A nyertes Pályázóval a szerződés megkötésére a jelen pályázati kiírásban szereplő követelmények, kötelezettségek és jogosultságok szerint kerül sor.

 

11.   A pályázat kötelező formai és tartalmi kellékei

 

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi formai, tartalmi kellékeket:

 

·      Nyilatkozat a társaság vagyonának mértékéről (vagyonmérleg)

·      Nyilatkozat a pályázati felhívás feltételeinek elfogadásáról

·      A tevékenység szakmai kidolgozása (a tevékenységre érvényes jogszabályok, tárgyi, személyi, gazdasági feltételeinek teljesülése)

·      Cégbírósági végzés - egyszerű másolat, vagy cégkivonat

·      Ajánlati biztosíték

·      Autóbuszos személyszállítói engedély - egyszerű másolat

·      Az ajánlat cégszerű aláírása

 

A pályázati anyagot lefűzve, cégszerű aláírással zárt csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati) kell leadni. A példányokon fel kell tüntetni, hogy „eredeti” vagy „másolati”. Az eredeti példányt megbonthatatlan módon (zsinórral átfűzve és átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző lenyomattal ellátva) kell benyújtani. A példányok közötti esetleges eltéréskor az eredeti példány a mérvadó. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Helyi közösségi közlekedés-Ócsa”.

 

Ócsa, 2015. szeptember 15.

 

 

Ócsa Város Önkormányzat képviseletében:

 

Bukodi Károly

polgármester

 

 

Ócsa Város hivatalos menetrend 1. járat - érvényes: 2015. szeptember 01-től

Ócsa Város hivatalos menetrend 2. járat - érvényes: 2015. szeptember 01-től

Felolvasólap

Nyilatkozat I.

Nyilatkozat II.

Közszolgáltatási szerződés tervezet

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.