Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Határozat az előzetes vizsgálati eljárásról

TÁJÉKOZTATÁS Inárcs-Ócsa 132 kV-os távvezeték létesítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás eredményéről

(Kivonat a Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/0021-51/2021. számú határozatáról)

A beruházásról általában, előzmények:

 

A VIRGIN SOLAR Kft. és az EZRT-SOLAR FINANCE Kft. egy új 132 kV-os távvezeték létesítését tervezik. A tervezett létesítmény helye Inárcs, Ócsa, illetve Alsónémedi települések közigazgatási területén található. A nyomvonal jelentős többségben általános mezőgazdasági területeken halad keresztül Ócsa külterületi szántóin. A beruházás lakóterületet nem érint.

Tárgyi beruházás célja az Inárcs település külterületén létesülő 2 db egyenként 49,9 MW teljesítményű kiserőmű 132 kV-os közcélú hálózatra történő csatlakoztatása a MAVIR Zrt. által csatlakozási pontként megjelölt Ócsa-Alsónémedi határán található alállomás között egy új, 132 kV-os légvezetékes nyomvonal kiépítésével.

A létesítés során mindösszesen 32 db oszlop kerül elhelyezésre.

A tervezett 132 kV-os szabadvezetékes nyomvonal teljes hossza: 9.194 m.

A telepítés megkezdésének legkorábbi időpontja: 2021. II. félév.

A telepítés várható időtartama: 3-5 hónap.

 

A működés megkezdésének várható legkésőbbi időpontja 2022. IV. negyedév.

 

Az Inárcs-Ócsa 132 kV-os távvezeték létesítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás eredménye:

 

A VIRGIN SOLAR Kft. és az EZRT-SOLAR FINANCE Kft. által Inárcs-Ócsa 132 kV-os távvezeték létesítése tárgyban benyújtott kérelem és dokumentáció, valamint a lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a 2021. február 18. napján kelt határozatában megállapította, hogy az Inárcs Nagyközség területén létesítendő új 132/22 kV-os alállomás és a meglévő Ócsa 220/132 kV-os alállomás között kiépítendő

 

új 132 kV-os távvezeték létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

 

A Határozat az alábbi szakhatóságok megkeresésével és hozzájárulásuk figyelembevételével született:

  • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

A kivitelezés és az üzemeltetés során a felszíni­ és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható.

 

  • Ócsa Város Önkormányzat Jegyzője, Inárcs Nagyközség Önkormányzat Jegyzője és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője a településrendezési eszközökkel   való   összhang megállapítása tárgyú megkeresés során megállapították, hogy mindhárom településen hatályban lévő HÉSZ előírásai a tervezett Inárcs-Ócsa 132 kV-os távvezeték megvalósítását a tervezett nyomvonalon nem zárják ki, így a szakhatósági hozzájárulást a HÉSZ előírásai betartásának feltételével mindhárom jegyző kötelezően megadta. Ettől eltérő, vagy ellentétes döntés meghozatalára nem volt mód, ugyanis az jogszabályellenes lett volna.

 

A Környezetvédelmi Hatóság különböző szempontokat vizsgálva hozta meg a döntését, amelyekből a legfontosabbak a következők:

 

·Levegőtisztaság-védelmi szempont:

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak.

 

·Zaj- és rezgésvédelmi szempontok:

A nyomvonalhoz legközelebbi védendő épület 300 m-re található. Számításokra alapozva megállapítható, hogy a tervezett létesítmény üzemeléséből származóan a legközelebb lévő védendő épületet érő zajterhelés a hatályos rendelkezések által megállapított határértékek alatt marad.

 

·Éghajlatvédelmi szempont:

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a fejlesztés az üvegházhatású gázok kibocsátására alapvetően nincs hatással.

 

·Népegészségügyi   szempont:

A villamos légvezetékes hálózat üzemelésének normál üzemmenet esetén nincs légszennyező hatása. A létesítmény üzemeléséből eredő környezeti zajterhelés az előírt zajkibocsátási határértéket nem haladja meg. A nagyfeszültségű távvezetékek közelében elektromágneses tér jön létre. A villamos térerő a feszültségtől, a mágneses indukció az áramerősségtől függ.  Mindkét fizikai mennyiség az áramvezetőktől mért távolsággal fordítottan arányos. Az alkalmazott oszlopkép, valamint az alsó áramvezető sodronyok tényleges föld feletti magassága azt eredményezi, hogy a ténylegesen fellépő villamos térerősség és mágneses indukció értékek a nemzetközi ajánlások, és hazai előírások által a lakosságra tartósan megengedett értékek, azaz E = 5 kV/m és B = 100 µT alatt maradnak.

A magasfeszültségű vezetékek létesítése nagy biztonsági távolságok betartásával történik, mely garantálja, hogy a lakosságot érő villamos és mágneses tér mértéke elhanyagolhatóan alacsony legyen. Az erősség a távolság függvényében drasztikusan csökken.

 

Az elvégzett vizsgálatok eredményeinek birtokában a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tervezett beruházás jelentős környezetterhelő hatással nem jár.

 

A határozat teljes egészében itt olvasható.

Tervezett nyomvonal térkép

 

 

 Bukodi Károly                                   dr. Molnár Csaba

 polgármester                                             jegyző

 

A  kép csak illusztráció.

 

 


 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.