Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 7 § (1)-(4) bekezdése alapján az adatkezelőnek gondoskodnia kell az adatok biztonságáról, ki kell alakítania azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Biztosítani kell továbbá, hogy a nyilvántartásokban lévő adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

  • Az Infotv. 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
  • Az Infotv. 28. § (1). Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.
  • Személyesen: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatti Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
  • Telefonon: (06 29)378-125/ 27 melléken
  • Az Infotv. 29-31 §-ai alapján a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Amennyiben nagyszámú adatra vonatkozik az igénylés, a határidő 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az igénylőt 8 napon belül tájékoztatni kell. A közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni az igénylésnek, ha az igénylő nem adja meg nevét, elérhetőségét illetve az igénylő egy éven belül azonos adatkörre nyújtott be igényt.

 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a költségtérítés felülvizsgálata érdekében az Infotv. 31. § alapján a Dabasi Járásbíróság (Cím: 2371 Dabas, Bartók Béla út 54. Tel.: 29/360-955) fordulhat.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat:

A 2011. (CXII.) 33. § Korm. rendelet alapján a közérdekű adatokat a közzétételi szervnek internetes honlapon digitális formában, bárki számára hozzáférhetővé kell tenni. A közzétett adatok megismerése személyes adatokhoz nem köthető.

Adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.